Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Idiosyncratic exchange   

  • (Kinh tế) Trao đổi tính chất riêng; trao đổi tư chất
    Bản chất độc đáo của các nhiệm vụ và do vậy các kỹ năng của từng công nhân giúp cho các công nhân và các ông chủ có được các độ tự do nhất định khi đề ra mức tiền công