Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đạo đức giả, giả nhân giả nghĩa

    * Các từ tương tự:
    hypocritically