Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    giả nhân giả nghĩa
    he cares hypocritically for his father-in-lawin order to usurp all his fortune
    hắn giả nhân giả nghĩa lo cho ông bố vợ hòng đoạt hết tài sản của ông ta