Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    cáu kỉnh, dễ nổi cáu, dễ phát khùng; hay giằn dỗi

    * Các từ tương tự:
    huffishness