Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường vị ngữ)
  chú ý
  you should be more heedful of advice
  anh phải chú ý hơn nữa đến lời người ta khuyên anh

  * Các từ tương tự:
  heedfulness