Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cái bừa
  Động từ
  bừa (ruộng…)
  làm (ai) đau khổ

  * Các từ tương tự:
  harrowing