Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thiếu nhiệt tình; yếu ớt

    * Các từ tương tự:
    half-heartedly, half-heartedness