Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

half-heartedly /,hɑ:f'hɑ:tidli/  

  • Phó từ
    [một cách] thiếu nhiệt tình;[một cách] yếu ớt