Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gratification /grætifi'kei∫n/  

 • Danh từ
  sự hài lòng; sự làm hài lòng
  the gratification of knowing one's plans have succeeded
  sự hài lòng khi biết kế hoạch của mình đã thành công
  sexual gratification
  sự thỏa mãn tình dục
  điều làm hài lòng
  his family success was a great gratification to him in his old age
  sự thành công của gia đình ông là một điều làm ông rất hài lòng lúc tuổi già