Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

goose-step /'gu:s step/  

  • Danh từ
    (số ít) (xấu)
    bước đi diễu hành chân duỗi thẳng (không gập đầu gối)

    * Các từ tương tự:
    goose-stepper