Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người bước đi theo lối chân ngỗng