Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  như ma cà rồng; kinh tởm, quỷ quái
  ghoulish behaviour
  cách ứng xử quỷ quái

  * Các từ tương tự:
  ghoulishness