Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mephistophelian /mefistə'fi:ljən/  

  • Tính từ
    (thuộc) ác ma; ác tà