Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foreordain /,fɔ:rɔ:'dein/  

 • Động từ
  (thường ở dạng bị động)
  định trước, tiền định (nói về Chúa hay số mệnh)
  hắn tin rằng thành công của hắn đã được tiền định

  * Các từ tương tự:
  foreordainment