Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự định trước; tiền định
    bổ nhiệm trước