Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đỏm dáng, thích chưng diện

    * Các từ tương tự:
    foppishness