Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foppishness /'fɔpəri/  

  • Danh từ
    tính công tử bột, tính thích chưng diện