Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fellow-citizen /'felou'sitizn/  

  • Danh từ
    đồng bào

    * Các từ tương tự:
    fellow-citizenship