Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fellow-citizenship /'felou'sitiznʃip/  

  • Danh từ
    tình đồng bào