Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ; số nhiều expos
    cuộc triển lãm (viết-tắt của exposition)

    * Các từ tương tự:
    exponent, exponent overflow, exponent sign, exponent underflow, exponential, exponential curve, exponential factor, exponential function, exponentially