Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exactness /ig'zætnis/  

  • Danh từ
    (như exactitude)