Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự phun trào (núi lửa)
  sự bùng nổ (chiến tranh…)
  (y học) sự phát ban

  * Các từ tương tự:
  eruptional