Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eruptional /i'rʌpʃənl/  

  • Tính từ
    (địa lý,địa chất) phun trào do núi lửa phun ra