Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự trống rỗng, sự trống không