Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người vận động bầu cử
  Nội động từ
  vận động bầu cử

  * Các từ tương tự:
  electioneerer, electioneering