Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự mở mang trí óc
    (thường mỉa) sự khai trí