Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disorganize /dis'ɔ:gənaiz/  

 • Động từ
  (cách viết khác disorganise)
  làm tan rã, phá
  disorganize a plan
  phá một kế họach

  * Các từ tương tự:
  disorganized