Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disassociation /,disəsəʊʃi'eiʃn/  

  • sự phân ra, sự tách ra