Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissociation /di,səʊsi'ei∫n/  

  • Danh từ
    (cách viết khác disassociation)
    sự phân ra, sự tách ra