Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đánh lừa, hão huyền
  a delusive belief
  niềm tin hão huyền

  * Các từ tương tự:
  delusively, delusiveness