Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

delusiveness /di'lu:sivnis/  

  • Danh từ
    tính chất lừa dối, tính chất lừa gạt, tính chất bịp bợm
    tính chất hão huyền