Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

criteria /krai'tiəriə/  

  • Danh từ
    (số nhiều của criterion)

    * Các từ tương tự:
    criterial