Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • noun
  /ˈkræftsmən, Brit ˈkrɑːftsmən/ , pl -men /-mən/
  [count] a person (especially a man) who makes beautiful objects by hand
  He is a master craftsman who works with marble.
  a person (especially a man) who is very skilled at doing something

  * Các từ tương tự:
  craftsmanship