Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ (văn học)
    lừa đảo, lừa gạt, lừa dối
    lừa (dụ dỗ) ai làm việc gì

    * Các từ tương tự:
    cozenage, cozener