Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cozenage /'kʌznidʤ/  

  • Danh từ
    (văn học) sự lừa đảo, sự lừa gạt, sự lừa dối; sự bị lừa, sự bị lừa gạt