Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (trong từ ghép)
  chuồng
  chuồng bồ câu
  chuồng cừu

  * Các từ tương tự:
  cotenant, coterie, coterminous