Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contributor /kən'tribju:tə[r]/  

  • Danh từ
    người đóng góp (tiền cho một quỹ, bài cho một tờ báo…)

    * Các từ tương tự:
    contributory