Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congest /kən'dʤest/  

 • Ngoại động từ (thường) dạng bị động
  làm đông nghịt, làm tắt nghẽn (đường sá...)
  (y học) làm sung huyết
  Nội động từ
  (y học) bị sung huyết (phổi...)
  (thống kê) chất quá tải

  * Các từ tương tự:
  congested, congestion, Congestion costs, congestive