Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concatenate /kɔn'kætineit/  

  • Ngoại động từ
    móc vào nhau, nối vào nhau, ràng buộc vào nhau (thành một dây...)

    * Các từ tương tự:
    concatenated data set, concatenated file