Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concatenated data set   

  • (Kỹ thuật) bộ dữ kiện nối chuỗi