Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • tính so sánh được

    * Các từ tương tự:
    Comparability argument