Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • preposition
    formal :about or around
    He was born circa 1600. - abbrc., ca.

    * Các từ tương tự:
    circadian