Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chauvinistic /∫əʊvi'nistik/  

  • Tính từ
    sô vanh [chủ nghĩa]

    * Các từ tương tự:
    chauvinistically