Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chauvinistically /∫əʊvi'nistikli/  

  • Phó từ
    theo kiểu sô vanh