Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thuế, mức thuế
  bad cess to you
  (Ai-len) quỷ tha ma bắt mày đi!

  * Các từ tương tự:
  cessation, cesser, cesspit, cesspool