Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier, -iest)
    rắn chắc
    brawny arms
    cánh tay rắn chắc