Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không có lợi, vô ích
  bootless care
  sự cẩn thận vô ích

  * Các từ tương tự:
  bootlessly, bootlessness