Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phóng to (ảnh)
    cơn giận bột phát

    * Các từ tương tự:
    blow up