Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Kỹ thuật) phóng lớn, phóng đại, khuếch trương; nổ

    * Các từ tương tự:
    blow-up