Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mờ; không nhìn rõ (nắt)
  lờ mờ, không rõ ràng (đường nét...)
  không minh mẫn, u mê, đần độn (trí óc)
  Ngoại động từ
  làm mờ (mắt)
  làm cho lờ mờ
  làm u mê, làm đần độn

  * Các từ tương tự:
  blear-eyed, blearily, bleariness, bleary, bleary-eyed